Yr Her

Roedd y Bwrdd eisoes wedi cymryd mesurau i wella effeithlonrwydd a gostwng costau wrth symud cymaint â phosibl o’i waith mewnol arlein, ond roedd problemau cysylltedd, diogelwch rhwydweithiau ac ystod yn ei rwystro rhag gwneud hynny. Roedd y gweithlu angen mynediad i gronfeydd data mewnol ar bob amser ac ym mhob lleoliad ar draws y 110 safle yn ei ardal. Mae cyfrif rhwydwaith arlein gan dros 90% o’r staff a rheolir E-restrau, cofnodion staff electronig a’r gyflogres yn ddigidol, sy’n galw am wella cysylltiadau arlein. Roedd angen cysylltedd cyson a chynyddu’r ystod ar gael i staff er trawsnewid y sefyllfa.

Yr Ateb

Ar hyn o bryd mae’r gwasanaeth iechyd yn cyflwyno system gwybodaeth iechyd cymunedol Cymru (Welsh Community Care Information System – WCCIS). Bydd yn darparu mynediad i adnoddau digidol a gwybodaeth er hwyluso cydweithio rhwng nyrsys, timau iechyd meddwl, gweithwyr cymdeithasol a therapyddion. Bydd gwasanaeth Crwydro PSBA yn galluogi staff llinell flaen i gysylltu â WCCIS pan fyddant i ffwrdd o’u desgiau, gan ddarparu mynediad diogel ar gyfer staff ble bynnag y byddant – bron dros nos. Cyflwynwyd mynediad llawn a diogel i wybodaeth ar draws ardal estynedig y Bwrdd, gan ostwng y rhwystredigaeth yn gysylltiedig â theithio i wahanol safleoedd er cysylltu â systemau gwahanol.

Yn ogystal, mae PSBA wedi cynyddu ystod y gwasanaethau a’u darparu am brisiau cystadleuol, gan gynyddu’r cyfanswm ystod ar gael i’r Bwrdd o ffactor o chwech. Mae hynny wedi helpu i ddiwallu’r galw am systemau clinigol fel archifo lluniau a systemau cyfathrebu (PACS) sy’n hwyluso storio a chysylltu â delweddau digidol gwasanaethau radioleg o unrhyw le ar rwydwaith y Bwrdd.

Ar y cyd â gwasanaeth crwydro newydd PSBA, yn awr mae staff yn gallu cysylltu â’r holl adnoddau angenrheidiol er gwneud eu gwaith wrth deithio o gwmpas. Mae wedi mwy na dyblu eu gallu i gysylltu â rhwydwaith y Bwrdd wrth weithio mewn lleoliadau trydydd parti – ac yn hollbwysig – cysylltu gweithwyr sy’n ymweld o gyrff eraill. Ar ôl cyflwyno’r gwasanaeth crwydro newydd, mae defnyddwyr o gyrff cyswllt PSBA, yn cynnwys awdurdodau lleol, yn gallu cysylltu â’u rhwydweithiau cartref wrth weithio ar safleoedd y Bwrdd. O ganlyniad, y Bwrdd sy’n croesawu’r nifer uchaf o ymwelwyr i ddefnyddio’r gwasanaeth crwydro.

Dywedodd Dave Slocombe, rheolwr cyfathrebu data Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

SUT HELPODD

Mae ymuno â rhwydwaith PSBA wedi creu gwasanaeth rheoledig cyflawn ar ein cyfer, gan ein helpu i wneud mwy, yn cynnwys gweithredu project trawsnewid yn brydlon ac o dan y gyllideb. Gyda gwasanaeth safon uchel a diogel PSBA – rydym yn hyderus o ddefnyddio adnoddau dibynadwy sydd wedi’u profi’n drylwyr.

Ac mae’r gwasanaeth crwydro newydd wedi creu cyfleoedd cysylltu safonol
ar gyfer ein staff, gan wella cysylltiadau
â’r rhwydwaith ac ymateb i’r galw gan staff am roi popeth arlein. Mae pecyn gwasanaethau PSBA wedi cynyddu
sgôp ein gwaith yn sylweddol.

Sy’n golygu

CYSYLLTU

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â PSBA neu am fanylion pellach, anfonwch neges at PSBA.new.connection.enquiries.bt.com a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.