21.09.2020

PSBA HomeWorker: gweithio gartref yn effeithiol

Ers mis Mawrth 2020, mae cyrff wedi wynebu newidiadau mawr wrth i nifer sylweddol o’u gweithwyr weithio gartref oherwydd pandemig COVID-19. Erbyn hyn, mae cyrff sector cyhoeddus angen cefnogi eu gweithwyr gyda chysylltiadau dibynadwy er hwyluso gweithio gartref rheolaidd neu barhaus.

Mae PSBA yma i gefnogi eich corff gyda PSBA HomeWorker, fydd yn eich helpu i addasu yn awr ac yn y dyfodol.

Adjusting to the new normal

Addasu i’r normal newydd

Rydych wedi gorfod addasu eich dulliau gwaith mewn cyfnod byr iawn, felly byddwch yn ymwybodol o’r angen i fod yn hyblyg ond ar yr un pryd am ystyried sut bydd eich gweithwyr yn gallu gweithredu, rhyngweithio a chysylltu o bell.

Nid yw gweithio gartref yn syniad newydd, ond mae llawer ohonom yn ei brofi am y tro cyntaf. Mae technolegau effeithiol yn gallu gwella profiadau pobl sy’n gweithio gartref, gan eu gwneud i deimlo’n rhan bwysig o’r corff cyfan; er enghraifft, fideo gynadledda yn hwyluso cysylltu a sgwrsio cymdeithasol.

Rydym yn gweld newid ar draws y byd i weithio digidol rhithwir o bell - ac o’i wneud yn dda, gall fod yn ddull gweithio gwerthfawr a chynhyrchiol iawn.

Mae PSBA HomeWorker yn cynnig ateb cynhwysfawr i helpu staff allweddol i addasu i ddulliau gwaith newydd, gyda chysylltedd WAN penodol, offer adeiladau cwsmeriaid (CPE), cysylltiad diwifrau ac SLA safon busnes.

What are the key benefits of PSBA HomeWorker?

Nodweddion allweddol PSBA HomeWorker?

Employee productivity

Cynhyrchiant gweithwyr

Gweithio gartref effeithiol yn hwyluso gweithio hyblyg gyda llai o bethau i dynnu’r sylw, gan wella canolbwyntio a chydweithio.

Secure network

Rhwydwaith diogel

Cysylltedd diogel, cyson a dibynadwy ar gyfer eich corff. Pecyn yn cynnig gwasanaeth diogel ac amgylchedd gweithio cadarn ar gyfer gweithwyr yn eu cartrefi.

Peace of mind

Tawelwch meddwl

Pecyn yn cynnig cytundeb lefel gwasanaeth safon busnes.

Cost-effective

Cost effeithiol

Amrediad o becynnau cost effeithiol wedi’u haddasu er diwallu anghenion eich busnes. Bydd hefyd yn galluogi eich busnes i ostwng costau gweithredu wrth gael mwy o weithwyr i weithio gartref.

Environmental benefits

Buddion amgylcheddol

Gyda llai o bobl yn teithio i waith bob dydd, bydd allyriadau nwyon tŷ gwydr yn gostwng yn sylweddol. Ac wrth ddefnyddio adnoddau digidol i anfon negeseuon a chydweithredu, bydd gweithio gartref yn isafu gwastraff o adnoddau fel papur.

Want to know more?

Am wybod mwy?

Manylion pellach yn nhaflen HomeWorker . Os am drafod y gwasanaeth yn fwy manwl, cysylltwch â psba.pre.sales.team@bt.com

Latest Stores

MAE gwasanaethau cyhoeddus hanfodol gan gynnwys meddygfeydd, llyfrgelloedd ac ysbytai yn elwa ar gyflymderau rhyngrwyd a gwell cysylltedd.

Nid yw pandemig y Coronafeirws wedi atal cynnydd mawr sy’n cael ei wneud ar yr Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru £8m o gyflwyno band eang gigabit o’r ansawdd uchaf i 350 o safleoedd ar draws Sir Ddinbych, Ynys Môn, Conwy, Gwynedd, Sir y Fflint a Wrecsam.

PSBA: Wi-Fi Cyhoeddus ar gyfer Sector Cyhoeddus Cymru

Bydd llawer ohonom yn disgwyl bod wifi cyhoeddus ar gael yn gyffredinol, gyda’r rhan helaeth am ei gael am ddim mewn amryw sefyllfaoedd. Yn achos busnesau, mae darparu wifi ar gyfer gwesteion yn ffordd dda o wella gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid ac yn cynnig cyfleoedd marchnata ychwanegol wrth gysylltu â nhw. Mae gwasanaeth wifi cyhoeddus

CYSYLLTU

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â PSBA neu am fanylion pellach, anfonwch neges at PSBA.new.connection.enquiries.bt.com a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.