Yr her

Roedd nodweddion gwledig y canolbarth a’r gorllewin, a maint y tair sir a wasanaethir gan y Bwrdd yn golygu bod trefnu cysylltiadau cyfathrebu safon uchel o fewn a rhwng safleoedd yn anodd drwy gyfrwng dulliau traddodiadol. Wrth agor Canolfan Gofal Integredig yn Aberaeron, roedd y Bwrdd am drefnu adnoddau cyfathrebu ar gyfer y Ganolfan a’i safleoedd eraill fyddai’n sicrhau bod staff yn gallu defnyddio gwasanaethau digidol yn hawdd a chyflym, ac mewn modd cost effeithiol.

Yr ateb

Mae Rhaglen Newid Rhwydwaith Craidd (CNC – Core Network Change) PSBA wedi arwain at welliant enfawr mewn ansawdd cysylltiadau cyfathrebu am brisiau cystadleuol iawn. Dyfeisiwyd y Rhaglen er mwyn diogelu gwasanaeth PSBA tua’r dyfodol wrth gynyddu’r ystod ar gael i ddefnyddwyr y gwasanaeth ac uwchraddio offer yn nesáu at ddiwedd ei oes.

Roedd un ganolfan gymunedol wedi wynebu heriau oherwydd ei lleoliad gwledig, gan ddibynnu ar gysylltiad 2 megabeit am bris o £12,000 y flwyddyn. Yn dilyn gweithredu rhaglen CNC, llwyddodd y Ganolfan i gael cysylltiad Ffeibr i’r Cabinet (FTTC), gyda chysylltiad 20 megabeit am bris llawer is o £800 y flwyddyn.

Yn ogystal, mae darparu gwasanaethau ffeibr uwchgyflym wedi taclo problemau ansawdd data ar safleoedd. Er enghraifft, roedd Ysbyty Llanymddyfri yn dibynnu ar gysylltiad oddeutu 1 megabeit yr eiliad. Ond, ers dechrau defnyddio gwasanaethau PSBA mae cyflymder y cysylltiadau wedi codi i 80 megabeit derbyn ac 20 megabeit anfon, sef gwelliant o 2,000% i’r cysylltiad anfon dogfennau. Mae hynny wedi caniatáu trosglwyddo ffeiliau delweddau mawr o’r uned radioleg ac wedi hwyluso cynnal cynadleddau fideo safon chel rhwng safleoedd, gan ostwng amserau teithio rheolwyr a’u rhyddhau i dreulio mwy o amser ar faterion clinigol.

Ar ben hynny, mae’r gwasanaeth uwchgyflym yn helpu staff sydd wedi symud i ganolfan adnoddau Aberaeron, gyda ffonau’r safle yn gweithredu drwy system ganolog. Mae gwella mynediad i wasanaethau digidol wedi helpu i gysylltu arweinwyr cymunedol o safbwynt daearyddol a digidol.

Mae’r Bwrdd hefyd wedi mabwysiadu gwasanaeth Crwydro PSBA sy’n golygu bod ei weithwyr yn gallu cysylltu â rhwydwaith y Bwrdd pan fyddant yn gweithio mewn lleoliadau cyrff eraill sy’n rhan o wasanaeth Crwydro PSBA (sef awdurdodau unedol, gwasanaethau brys a sefydliadau addysg). Bydd hynny nid yn unig yn cefnogi gweithio hyblyg ond yn galluogi staff i gysylltu â data a chofnodion mewn modd diogel.

Wrth greu canolfan newydd sy’n dwyn staff gofal iechyd ac awdurdod lleol at ei gilydd, roedd yn hanfodol darparu systemau er galluogi pobl i gyfathrebu’n gyflym ac effeithiol. Ac wrth reoli adnoddau digidol drwy un darparwr canolog, gallwn gyfyngu’r amser bydd staff yn treulio’n gwneud gwaith gweinyddol tra ar yr un pryd yn isafu’r amser byddant yn cymryd i deithio i gyfarfodydd pan fydd galwad fideo yn gallu cyflawni beth fydd angen. Yn ogystal, mae gwasanaeth cynhwysfawr PSBA yn darparu un pwynt cyswllt os bydd rhywbeth o le, yn lle ceisio cysylltu â sawl tîm technoleg gwybodaeth yn gweithio ar draws y rhanbarth.

Mae PSBA wedi hwyluso agor y ganolfan adnoddau newydd gan ein galluogi i gynnal adnoddau digidol ar ein 50 safle ar draws y canolbarth a’r gorllewin – ni fyddai hynny wedi bod yn bosibl heb ei help.


John Hackett,
Rheolwr Gweithredu Isadeiledd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

CYSYLLTU

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â PSBA neu am fanylion pellach, anfonwch neges at PSBA.new.connection.enquiries.bt.com a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.