Yr her

Dros y blynyddoedd mae’r galw am wasanaethau cyrff fel Grŵp Cynefin wedi cynyddu’n sylweddol. Ar yr un pryd mae technoleg wedi esblygu’n gyflym ac roedd Cynefin angen rhwydwaith dibynadwy er mwyn cynnal cysylltiadau rhwng ei staff.

Yr ateb

Wrth edrych am ateb, edrychodd Cynefin ar amryw opsiynau gan wahanol gwmnïau, ond penderfynodd ddefnyddio gwasanaeth PSBA fel ei rwydwaith craidd. Drwy ei bartneriaeth gyda PSBA, erbyn hyn mae’r Grŵp wedi cysylltu’r rhan helaeth o’i safleoedd â rhwydwaith PSBA gan fwynhau cysylltiadau cyfathrebu cyflym a dibynadwy. Mae hynny wedi rhyddhau ei staff technoleg gwybodaeth i ganolbwyntio ar elfennau eraill o’r busnes gan wybod bod PSBA yn rheoli’r rhwydwaith ar eu rhan.

Yn ogystal mae wedi mudo ei wasanaethau llais i blatfform data, gan osod system SIP (Session Initiation Protocol) yn lle’r hen system ffôn. Mae hynny wedi arbed arian sylweddol wrth waredu’r llinellau ISDN blaenorol.

Mae PSBA yn darparu gwasanaeth rheoledig o’r archeb i gyfnod gosod a chynnal yr ateb ac mae hynny wedi tynnu’r baich o drin namau a materion rhwydwaith oddi ar y tîm technoleg gwybodaeth. O ganlyniad mae’r tîm yn gallu canolbwyntio ar daclo problemau cyn iddynt waethygu a gwasanaeth PSBA yn helpu’r Grŵp i reoli ei stad yn fwy effeithiol a gostwng costau.

Yn wreiddiol rhaid cyfaddef roeddwn yn amau’r syniad o symud i PSBA am ei fod yn swnio’n rhy dda! Roedd y pris yn is na’r gwasanaeth cyfredol a byddai’n darparu ystod uwch a chytundeb lefel gwasanaeth llawer gwell. Ond profodd yr amheuon yn ofer wrth wneud cam positif ymlaen, gan hwyluso datblygu ein technoleg a buddsoddi mewn meysydd eraill. Bydd llwybr technoleg cyffrous PSBA yn fy helpu i wneud y Grŵp hyd yn oed yn fwy llwyddiannus yn y dyfodol.

Sut helpodd

Sy’n golygu

CYSYLLTU

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â PSBA neu am fanylion pellach, anfonwch neges at PSBA.new.connection.enquiries.bt.com a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.