Meddygfa Cadwgan

Meddygfa Cadwgan, Conwy, yw un o’r safleoedd sector cyhoeddus sydd wedi elwa o’r rhwydwaith ffeibr cyflawn newydd. Mae’n cynnwys 10 meddyg teulu cofrestredig a 3 hyfforddai meddyg teulu sy’n gwasanaethu dros 12,000 o drigolion yn yr ardal. Fel rhan hanfodol o sector gofal iechyd Conwy, oedd wedi gorfod addasu mewn ymateb i heriau’r pandemig, roedd y Feddygfa angen rhwydwaith diogel gyda chysylltedd dibynadwy er sicrhau byddai aelodau staff yn gallu parhau i wasanaethu’r cyhoedd a darparu gofal iechyd o’r radd flaenaf.

Angen cysylltedd gwell ar frys

Cyn gosod y Rhwydwaith newydd, roedd staff yn wynebu nifer o broblemau cyfathrebu oedd yn achosi rhwystredigaeth wrth geisio gwneud eu gwaith. Roedd y gwasanaeth araf yn gwastraffu amser clinigol a gweinyddol, yn achosi problemau i bobl yn gweithio i ffwrdd o’u safleoedd ac yn effeithio cynhyrchiant. Roedd y Feddygfa angen cysylltedd gwell er cefnogi dulliau cyfathrebu newydd rhwng trigolion, aelodau staff ac ysbytai. Diolch i ddull proactif y Bwrdd o ddarparu cysylltedd digidol, derbyniodd y Feddygfa gysylltiad addas i’w helpu i daclo’r heriau roedd yn wynebu. Roedd y pandemig wedi cynyddu’r galw am gysylltiadau digidol rhwng trigolion a gwasanaethau gofal iechyd. Mae’r uwch bartner, Dr Dylan Parry, wedi gweithio yn y Feddygfa am dros 20 blynedd ac wedi wynebu problemau mawr oherwydd y cysylltiadau araf.

“Wrth wasanaethu 12,000 o drigolion roedd ceisio gweithio’n ddigidol gyda chymaint o bobl yn anodd iawn,” dywedodd Dr Parry. “Roedd problemau meddalwedd, anawsterau pori’r we a phroblemau eraill yn gwastraffu amser clinigol a gweinyddol, gan ostwng cynhyrchiant a rhwystro gwaith oddi ar ein safleoedd. Roeddem yn gwastraffu llawer o amser clinigol oherwydd y cysylltiadau araf. Ar adegau byddai’n cymryd hyd at funud i lwytho un llythyr. Ac wrth i bob un ohonom ddarllen rhwng 40 a 50 llythyr o ysbytai bob dydd, roeddem yn gwastraffu amser clinigol gwerthfawr yn ystod oriau gwaith.”

Darparodd PSBA fand eang ffeibr cyflym ar gyfer Meddygfa Cadwgan drwy raglen LFFN, gan oresgyn problemau cysylltedd a diogelu’r rhwydwaith ar gyfer y dyfodol.

Band eang cyflym a dibynadwy

Mae cael band eang cyflym a dibynadwy wedi galluogi Meddygfa Cadwgan i ddefnyddio’r apps a meddalwedd diweddaraf a gwella profiadau staff ar y we wrth wneud gwaith ar gyfer eu cleifion. Wrth wella cysylltedd, mae staff yn gallu llwytho cofnodion a ffeiliau cleifion yn syth, cynnal ymgynghoriadau fideo a chysylltu â’u systemau o bell. Roedd y band eang cyflym a dibynadwy newydd yn fodd i wella gofal cleifion a hybu llesiant a chynhyrchiant staff.

“Mae cysylltiadau cyfathrebu araf yn rhwystredig am fod popeth yn cymryd mor hir. Ond gyda’r gwasanaeth newydd mae pawb yn fwy brwdfrydig ac yn gallu gwneud eu gwaith yn fwy effeithlon. Byddaf yn siarad yn aml gyda meddygon eraill sy’n wynebu problemau cysylltedd araf ac maent yn awyddus i ymuno â’r rhwydwaith newydd, yn arbennig yn yr ardaloedd gwledig,” ychwanegodd Dr Parry.

Symud ymlaen

Mae pandemig coronafeirws wedi cynyddu’r galw am gysylltiadau digidol cyflymach rhwng y cyhoedd a gwasanaethau gofal iechyd. Bydd rhwydwaith LFFN yn helpu byrddau iechyd i ymateb yn fwy cyflym a hyblyg i heriau’r dyfodol.

Mae cysylltiadau cyfathrebu araf yn rhwystredig am fod popeth yn cymryd mor hir. Ond gyda’r gwasanaeth newydd mae pawb yn fwy brwdfrydig ac yn gallu gwneud eu gwaith yn fwy effeithlon. Byddaf yn siarad yn aml gyda meddygon eraill sy’n wynebu problemau cysylltedd araf ac maent yn awyddus i ymuno â’r rhwydwaith newydd, yn arbennig yn yr ardaloedd gwledig
Dr Dylan Parry
Uwch bartner

CYSYLLTU

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â PSBA neu am fanylion pellach, anfonwch neges at PSBA.new.connection.enquiries.bt.com a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.