Yr her

Bydd llawer o staff y Cyngor yn mynychu cyfarfodydd ar safleoedd awdurdodau eraill. Roedd hynny’n arfer achosi problemau gan fod y staff yn methu cynnal cysylltiad diogel â’u rhwydwaith cartref heb gysylltu â chyfeiriadur desg o bell ac roedd hynny’n cyfyngu defnydd o rai adnoddau ac nid yn brofiad greddfol i ddefnyddwyr y systemau. Roedd gweithwyr iechyd a chymdeithasol yn gweithio ar wahanol safleoedd yn wynebu problemau cysylltu â’u rhwydweithiau eu hunain ac yn gorfod teithio i safle ar eu rhwydwaith nhw er mwyn diweddaru cofnodion.

Yn ogystal mae Cyngor Gwynedd yn darparu gwasanaethau a chymorth technoleg gwybodaeth ar gyfer GwE, gwasanaeth gwella effeithiolrwydd ysgolion yn y gogledd. Mae GwE yn gweithio ar draws chwe sir y gogledd ac yn ymweld ag ysgolion er gwirio safonau. Roedd staff GwE angen cysylltu â’r rhwydwaith a mewngofnodi ar y system o bob ysgol ar draws y rhanbarth.

Yr ateb

Darparodd PSBA ei wasanaeth crwydro diwifrau syml a chost effeithiol,
sy’n galluogi staff i gysylltu â rhwydwaith eu corff wrth deithio o gwmpas.
Yn ogystal cyflwynwyd gwasanaeth aml safle (MOSS) PSBA, gan alluogi pob safle’r Cyngor i rannu eu cysylltiadau.

Mae wedi helpu’r Cyngor i reoli prosesau dilysu dirprwyol ac wedi galluogi staff, yn cynnwys gweithwyr GwE, i gysylltu’n uniongyrchol ag adnoddau o safleoedd Crwydro PSBA pan fyddant tu hwnt i gyrraedd rhwydwaith eu hunain. Ar ben hynny mae Crwydro PSBA yn galluogi staff awdurdodau iechyd i gysylltu â’u rhwydwaith eu hunain pan fyddant yn ymweld ag ysgolion neu swyddfeydd y cyngor.

Mae hyn wedi helpu staff yn gweithio’n barhaol ar safleoedd y Cyngor i rannu gwasanaeth y corff a chysylltu drwy un cysylltiad rhwydwaith ardal eang (WAN). O ganlyniad mae’r Cyngor yn gallu didoli pob rhwydwaith trefniadol yn ddiogel yn hytrach na rheoli sawl gwasanaeth WAN, sef y drefn cyn cyflwyno MOSS.

Mae gwasanaethau PSBA wedi galluogi ein staff i weithio ar y cyd, gyda staff allanol yn awr yn gallu cysylltu â’r rhwydwaith o’u safleoedd a chwblhau tasgau yn y fan a’r lle, yn lle gorfod dychwelyd i’w safleoedd i wneud y gwaith. Ac mae staff Gwynedd hefyd yn gallu cysylltu’n ddiogel o safleoedd eraill yr awdurdod sy’n rhan o wasanaeth MOSS, gyda staff yn gallu gweithio mewn amryw safleoedd, sy’n gostwng ein costau. Ar ben hynny, mae ein tîm rhwydwaith yn gweithio’n fwy effeithiol wrth dreulio llai o amser yn rheoli sawl gwasanaeth rhwydwaith a cheisiadau am gymorth o wahanol gyrff ar draws y wlad,


Ian Roberts, arweinydd technegol, tîm rhwydwaith y Cyngor

Sut helpodd

SY’N GOLYGU

CYSYLLTU

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â PSBA neu am fanylion pellach, anfonwch neges at PSBA.new.connection.enquiries.bt.com a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.