13.02.2019

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Y Bwrdd yw’r corff iechyd mwyaf yng Nghymru. Mae’n cyflogi oddeutu 16,500 aelod staff, gan ddarparu gwasanaethau iechyd sylfaenol, cymunedol, iechyd meddwl ac ysbytai ar gyfer y 678,000 person sy’n byw yn ardaloedd Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, sir Ddinbych, sir y Fflint a Wrecsam 

Roedd y Bwrdd eisoes wedi cymryd mesurau i wella effeithlonrwydd a gostwng costau wrth symud cymaint â phosibl o’i waith mewnol arlein, ond roedd problemau cysylltedd, diogelwch rhwydweithiau ac ystod yn ei rwystro rhag gwneud hynny.

Mae ymuno â rhwydwaith PSBA wedi creu gwasanaeth rheoledig cyflawn ar ein cyfer, gan ein helpu i wneud mwy, yn cynnwys gweithredu project trawsnewid yn brydlon ac o dan y gyllideb. Gyda gwasanaeth safon uchel a diogel PSBA - rydym yn hyderus o ddefnyddio adnoddau dibynadwy sydd wedi’u profi’n drylwyr

Dave Slocombe, rheolwr cyfathrebu data Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Latest Stores

PSBA i gynnig SD-WAN

Erbyn hyn mae SD-WAN (software-defined wide area network) yn dod yn opsiwn mwy poblogaidd i rwydweithiau mentrau bach a mawr. Mae SD-WAN yn dadansoddi a blaenoriaethu traffig sy’n mynd drwy eich rhwydwaith, gan roi golwg clir o bopeth sy’n digwydd er mwyn hwyluso penderfyniadau craff ac ymateb yn gyflymach. Ar ben hynny, mae modd addasu

MAE gwasanaethau cyhoeddus hanfodol gan gynnwys meddygfeydd, llyfrgelloedd ac ysbytai yn elwa ar gyflymderau rhyngrwyd a gwell cysylltedd.

Nid yw pandemig y Coronafeirws wedi atal cynnydd mawr sy’n cael ei wneud ar yr Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru £8m o gyflwyno band eang gigabit o’r ansawdd uchaf i 350 o safleoedd ar draws Sir Ddinbych, Ynys Môn, Conwy, Gwynedd, Sir y Fflint a Wrecsam.

CYSYLLTU

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â PSBA neu am fanylion pellach, anfonwch neges at PSBA.new.connection.enquiries.bt.com a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.